Eggplant Stacker

6.50

Eggplant Stacker

Eggplant, zucchini, fresh mozzarella, tomato & basil stacked high & heated to perfection