Eggplant Stacker

6.00

Eggplant Stacker

Eggplant, zucchini, fresh mozzarella, tomato & basil stacked high & heated to perfection